КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 02-2466-420

дипл. правник Горан Котески

Менаџер за човечки ресурси

2015 – сега
ПЗУ Поликлиника Медика Плус, Скопје

Образование

2009
УКИМ Правен Факултет Јустинијан Први

2019
Положен правосуден испит

Персонал